Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.03.2018. Viimeisin muutos 21.03.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Pohjanmaan Lipputoimisto Oy
Jyväskyläntie 3
69600 Kaustinen

Y-tunnus 2198219-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Luoma
Jyväskyläntie 3
69600 Kaustinen

etunimi.sukunimi@ lipputoimisto.fi
p. 06 822 9800

3. Rekisterin nimi

Pohjanmaan Lipputoimisto Oy:n lipunmyyntijärjestelmän asiakas- ja käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteen täytäntöönpanoon tai rekisteröidyn antamaan nimenomaiseen suostumukseen.

Henkilötietoja käsitellään tilausten, varausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, tiedottamisen, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä tämän tietosuoja-asetuksen tai asiakassuhteen velvoitteiden toteuttamiseksi (maksupalvelun tarjoaja, järjestelmän ylläpitäjä, rekisterinpitäjän lukuun lipunmyyntiä suorittavat myyntipisteet). Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden välisissä sopimuksissa huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja rekisterinpitäjän asiakkaista ja rekisterinpitäjän lukuun lipunmyyntiä suorittavista henkilöistä. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.

Kun asiakas varaa tai tilaa lippuja tapahtumasta, asiakasrekisteriin tallennetaan henkilön nimi, asema, yritys, osoite, puhelin, sähköpostiosoite sekä tieto siitä, onko henkilö antanut luvan suoramarkkinointiin. Nämä henkilötiedot poistuvat, kun ko. tapahtuma poistetaan järjestelmästä.

Asiakas voi antaa luvan tallentaa tietonsa henkilörekisteriin, jolloin hänen ei tarvitse antaa tietojaan uudelleen asioidessaan lipunmyyjän kanssa. Henkilörekisteriin tallennetaan henkilön nimi, asema, yritys, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, tieto suoramarkkinointiluvasta sekä muu asiakassuhteen ylläpidon kannalta tarvittava tieto. Lipunmyyjien osalta henkilörekisteriin tallennetaan lisäksi kirjautumis- ja käyttöoikeustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Kaikki tietoliikenne käyttäjien ja järjestelmien välillä on salattua. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja.

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä vastaa ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon tarkastamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö vaatii korjaamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai häntä koskevien tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään.

Mikäli henkilö vaatii poistamista tai tietojen siirtämistä, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Siirrettävät tiedot luovutetaan henkilölle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon poistamisesta tai siirtämisestä, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on lisäksi milloin tahansa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaan ja markkina- tai mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

Seuraa meitä

© 2019 Pohjanmaan Lipputoimisto Oy Creamedia